Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 • Ochrana osobných údajov
 • Obchodné podmienky
 • Reklamačné podmienky

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.azetchrom.sk, spoločnosť AZ CHROM s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a AZ CHROM s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Kontaktná adresa:

AZ CHROM s.r.o.

Robotnícka 10

831 03 Bratislava

Emailová adresa: azetchrom@hplc.sk

Možnosti odstránenia osobných údajov:

V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese azetchrom@hplc.sk 

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

(1) Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.azetchrom.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na druhej strane. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.azetchrom.sk je spoločnosť

AZ CHROM s.r.o. so sídlom Robotnícka 10, 831 03 Bratislava, IČO:  44984936, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,vložka č.: 60727/B

e-mail: azetchrom@hplc.sk, telefónne číslo: +421 907 244 526.

(2)Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami azetchrom.sk zákonom č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami azetchrom.sk zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

(3)Ak niektorá časť obchodných podmienok odporuje tomu, čo bolo spoločne schválené medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci procesu nákupu na E-shope www.azetchrom.sk, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

(4)Pri nákupe Tovaru je povinnosťou kupujúceho poskytnúť predávajúcemu všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré predávajúci poskytol pri objednaní Tovaru bude azetchrom.sk teda považovať za správne a pravdivé. 

 1. Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú spotrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od predávajúceho dostanete potvrdenie Objednávky.

Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope;

E-shop je internetový obchod prevádzkovaný AZ CHROM s.r.o. na adrese www.azetchrom.sk,  na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;

Cena je finančná čiastka, ktorú kupujúci bude hradiť za Tovar;

Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú kupujúci bude hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;

DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

Objednávka je neodvolateľný návrh kupujúceho na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s AZ CHROM s.r.o;

Užívateľský účet je účet, zriadený na základe uvedených údajov kupujúceho, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv; prístup do užívateľského účtu je chránený menom a heslom; az chrom si vymedzuje právo zrušiť užívateľský účet kupujúcemu, ak nebude aktívny dlhšie ako 3 roky, či v prípade, ak užívateľ poruší svoje povinnosti podľa Zmluvy; 

 1. Uzatvorenie zmluvy

(1)Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu v slovenskom jazyku. Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúceho t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

(2)V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôže predávajúci objednávku potvrdiť, bude kupujúceho kontaktovať a zašle ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, keď kupujúci Zmluvu potvrdí.

(3)Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí. 

(4)V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, vzniká kupujúcemu záväzok  na zaplatenie Celkovej ceny.

(5)V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie je predávajúci povinný kupujúcemu za túto cenu tovar dodať ani v prípade, kedy kupujúci dostal potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho a zašle ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, keď ju kupujúci potvrdí. V prípade, že nová ponuka nebude kupujúcim potvrdená ani v lehote  3 dní od jej odoslania, má predávajúci od uzatvorenej Zmluvy právo odstúpiť. Za zjavnú chybu v cene sa považuje napríklad situácia, kedy cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.

 1. Cenové a platobné podmienky, výhrada vlastníckeho práva, doručenie tovaru

(1)Všetky ceny uvedené na stránke e-shopu sú konečné, s vyčíslením DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ azetchrom.sk si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

(2)V internetovom obchode www.azetchrom.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu bankovým prevodom na účet predávajúceho vedený v Tatra Banke. Kupujúci za tovar zaplatí vopred na základe zálohovej faktúry, ktorá bude vystavená v elektronickej podobe po prijatí objednávky. V zálohovej faktúre budú uvedené údaje potrebné k platbe  - číslo účtu a variabilným symbolom ako aj orientačný termín dodania tovaru po prijatí platby. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

(3)Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na kupujúceho až potom, čo uhradí Celkovú cenu (až po pripísaní na účet predávajúceho) a Tovar prevezme.

(4)Tovar bude kupujúcemu doručený prostredníctvom dopravcu. Pri preberaní Tovaru od dopravcu je povinnosťou kupujúceho skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, čo svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je povinnosťou kupujúceho Tovar od dopravcu prevziať.

(5)Pri plnení Zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín doručenia objednaného Tovaru. O zmene termínu doručenia a o novom predpokladanom termíne doručenia objednaného Tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom.

 1. Odstúpenie od zmluvy

(1)V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní do prevzatia tovaru.

(2)Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu osobne alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

(3)Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

(4)V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený s takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

(5)Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu (príloha 1). Predávajúci je povinný  bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

 1. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

(1)Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonom stanovaná záručná doba 2 roky. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v našom e-shope, čoho dôkazom je daňový doklad – faktúra.

(2)Závady, zistené pri pre prebratí tovaru, je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa dodania tovaru, reklamovať písomne u dodávateľa tovaru.

(3)Závady, ktoré neboli zistené pri prebraní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je kupujúci povinný reklamovať u dodávateľa písomnou formou na adrese AZ CHROM s.r.o., Robotnícka 10, 831 03 Bratislava.

(4)Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

(5)Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vyplatiť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete tu (príloha 2). 

 1. Ochrana osobných údajov a používanie cookies

Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo akéhokoľvek iného užívateľa webovej stránky, vrátane podmienok pre zasielanie obchodných oznámení, sa riadi pravidlami nakladania s osobnými údajmi, ktorých aktuálne plné znenie je k dispozícii v časti ochrana osobných údajov.  

Na webovej stránke www.azetchorm.sk sú používané tzv. cookies. Pravidlá o ich používaní, ako aj spôsob, ako ich používanie zakázať, sú k dispozícii v časti cookies

 1. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné  ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.

Všetka písomná korešpondencia bude kupujúcemu  doručovaná elektronickou poštou. E-mailová adresa predávajúceho je uvedená v časti: Kontaktné údaje. Predávajúci doručí korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú kupujúci predávajúceho kontaktoval.

V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, má predávajúci aj kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.

Na činnosť predávajúceho sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť od 1. decembra 2023.